Title Image

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu on kriittinen prosessi, joka muokkaa yhteisöjemme fyysistä ympäristöä ja vaikuttaa elämänlaatuun. Se on monitahoinen tehtävä, joka yhdistää teknisen asiantuntemuksen, suunnittelun ja yhteisön osallistumisen. Tässä yhdistetyssä oppaassa käymme läpi maankäytön suunnittelun periaatteet, prosessit ja tekniset työkalut.

Tekninen osaaminen ja asiantuntemus

Maankäytön suunnittelu vaatii korkeaa teknistä osaamista ja syvällistä ymmärrystä alueellisista erityispiirteistä. Meidän asiantuntijamme, DI Mauno Vähämäki, on tunnustettu asiantuntija kaava-asioissa, jolla on pitkä kokemus maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen alalta. Työkaluina käytämme AutoCAD Civil -ohjelmistoa, Map-ohjelmistoa yhdessä YtCAD-sovelluksen kanssa ja teemme väritykset M-Colorilla. Nämä työkalut mahdollistavat tarkan ja yksityiskohtaisen suunnittelutyön.

Prosessin vaiheet

Maankäytön suunnittelu koostuu useasta vaiheesta, alkaen suunnittelutarpeen tunnistamisesta ja päättyen kaavan hyväksymiseen ja lainvoiman saamiseen. Prosessi sisältää:

01. Suunnittelutarve: Alkaa tarpeen, kuten uuden asuinalueen tarpeen tai liikenteen sujuvuuden parantamisen, tunnistamisella.

 

02. Suunnitteluviranomaisten valmistelu: Kaupungin tai kunnan kaavoituksesta vastaavat virkahenkilöt käynnistävät prosessin, kokoavat tarvittavat tiedot ja resurssit. Kaavoituskonsultti valitaan usein kilpailuttamalla.

 

03. Osallistuminen ja tiedottaminen: Pyritään ottamaan huomioon kuntalaisten ja muiden osallisten mielipiteet ja tarpeet. Sisältää tiedottamisen suunnitelmista ja mahdollisuuden antaa palautetta.

 

04. Alustava suunnittelu: Suunnittelijat laativat alustavia suunnitelmia, jotka huomioivat alueen tarpeet ja rajoitukset.

 

05. Luonnosvaihe: Alustavista suunnitelmista laaditaan kaavaluonnos, joka voi sisältää esimerkiksi alueiden käyttötarkoitukset, rakennusten korkeudet ja tiestön suunnitelmat. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville, jonka jälkeen siitä voivat osalliset antaa mielipiteensä tai muistutuksen. Yleensä kunta tai kaupunki pyytää kaavaluonnoksesta myös eri viranomaistahojen lausunnot, esim. ELY-keskuksen tai Maakuntamuseon.

06. Ehdotusvaihe: Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus, kartta ja selostus. Selostuksessa esitetään tarvittaessa kaavan laatijan vastineet luonnosvaiheessa saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin. Ehdotus asetetaan nähtävillä, jolloin siitä voi jättää muistutuksen tai mielipiteen kaavaluonnosvaiheen tapaan.

 

07. Hyväksymisvaihe: Ehdotusvaiheen jälkeen viimeistelty kaava hyväksytään kunnan tai kaupungin päättävissä elimissä, esim. hallituksessa ja viimeisenä kunnan- tai kaupunginvaltuustossa. Valitusajan kuluttua kaava saa lainvoiman ja sillä on oikeudellinen merkitys maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa, esim. rakennuslupa voidaan myöntää sen perusteella.

Käytännön esimerkkejä

Olemme laatineet maankäytön suunnitelmia, yleiskaavoja ja asemakaavoja useille kunnille ja kaupungeille, mukaan lukien Kauhava, Lapua ja Multia. Esimerkiksi Lapuan Simpsiön matkailualueelle laadittu yleissuunnitelma on osoitus kyvystämme soveltaa teknistä asiantuntemusta konkreettisiin projekteihin, parantaen alueen toimivuutta ja viihtyisyyttä.

Uuden alueen kaavoitus

Uutta aluetta kaavoitettaessa – oli se sitten asuinalue tai uusi teollisuusalue – kannattaa selvittää hyvissä ajoin alueen geoteknisiä olosuhteita, muiden kaavoituksen yhteydessä usein teetettävien lisäselvitysten (mm. luontoselvitys) ohella. Kaavoituksessa voidaan tällöin mahdollisuuksien mukaan jättää huonosti rakennettavat alueet viheralueiksi ja sijoittaa uudet rakennuspaikat maaperältään otollisimmille kohdille.